Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ulicy Żywiołów

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ulicy Żywiołów.

– Data publikacji strony internetowej: 2021-10-16

– Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

– mapa strony

– brak informacji w polskim języku migowym

Wyłączenia:

– filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa zawiera:

– przewijanie treści strony aktywowane klawiszem TAB, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,

– treść (opis miejsca i warunki korzystania z Ulicy Żywiołów) opisana tekstowo,

– menu ustawień dostępności strony w lewym górnym rogu, pod ikoną z postacią ludzką wpisaną w okrąg.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-04-07

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Mańczak.

E-mail: agnieszka.manczak@ec1lodz.pl

Telefon: +48426006111

Telefon komórkowy z obsługą SMS: +48668780711

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

Adres: ul. Tuwima 46, 90-021 Łódź

E-mail: biuro@ec1lodz.pl

Telefon: +48668780711

Telefon komórkowy z obsługą SMS: +48668780711

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Do Ulicy Żywiołów należy wejść przez główne wejście Ulicy Żywiołów od Pasażu Andrzeja Wajdy lub Barbary Sass-Zdort.

Osoby z niepełnosprawnością i ich asystenci uprawnione są do zakupu ulgowego biletu na ekspozycję i warsztaty po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji.

Drzwi wejściowe są bezobrotowe i nie otwierają się automatycznie. Mogą sprawiać trudność przy otwieraniu z uwagi na ciężkość – ich otwarcie wymaga siły.

Wejścia do budynków są bezprogowe.

Przy ulicy Tuwima w odległości nie większej niż 100 m. od wejścia głównego na Ulicę Żywiołów zapewniono miejsca postojowe dla osób
z niepełnosprawnościami o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Po wcześniejszym kontakcie umożliwiamy wjazd na plac w pobliże wejścia.

Ekspozycja Ulicy Żywiołów znajduje się na 3 kondygnacjach budynku, do których dostęp zapewnia winda.

Przed budynkiem EC1 Wschód gdzie znajduje się Ulica Żywiołów umieszczone są tablice informacyjne z wyciągiem z regulaminu „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi oraz planem sytuacyjnym czyli mapką i opisem budynków oraz najważniejszych punktów na terenie i w okolicy kompleksu.

Zapewniamy możliwość wejścia z psem asystującym do budynku.

Budynki posiadają sprzęt umożliwiający ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku zagrożenia. Wyposażone są m.in.
w schodołazy i wózki inwalidzkie czy materace ewakuacyjne.

Przed budynkami znajdują się oznaczone punkty zbiórki ewakuacyjnej.

Wózki dla osób dorosłych są dostępne przy kasach Centrum Nauki i Techniki (2 sztuki). Wózki są dostępne bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.

Informacje dla osób ze spektrum autyzmu

Na terenie Ulicy Żywiołów znajdują się pomieszczenia, w których można się wyciszyć. Izolują one od hałasu i obecności innych osób.
W razie konieczności zapytaj obsługę, jak tam dotrzeć.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

W windach przyciski oznaczone są alfabetem Braille’a.

W sanitariatach światła nie uruchamia czujnik – trzeba użyć włącznika na ścianie

Informacje dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Brak dostępu do tłumacza języka migowego na żądanie – tłumacz dostępny po wcześniejszym umówieniu.

Brak pętli indukcyjnych na terenie całego kompleksu.